• کالزونه (پیتزای تو پر)

  • کوچک: ۴۳۰۰۰ تومان
  • متوسط: ۷۵۰۰۰ تومان

  ژامبون مخلوط – پنیر موزارلا – پنیر پستو – قارچ – فلفل دلمه ای – سس گیو 

 • رست بیف

  • کوچک ۵۶۰۰۰ تومان
  • متوسط ۹۶۰۰۰ تومان
  • بزرگ ۱۴۳۰۰۰ تومان

  راسته گوساله – پیاز –فلفل تند  – پنیر موزارلا – سس گیو

 • قارچ و گوشت

  • کوچک ۵۶۰۰۰ تومان
  • متوسط ۹۶۰۰۰ تومان
  • بزرگ ۱۴۳۰۰۰ تومان

  گوشت چرخ شده – قارچ – پنیر موزارلا – سس گیو

 • میت لاورز

  • کوچک ۵۵۰۰۰ تومان
  • متوسط ۹۵۰۰۰ تومان
  • بزرگ ۱۴۲۰۰۰ تومان

  گوشت چرخ کرده ، پپرونی ، بیکن ژامبون مخلوط ، پیاز ، پنیر موزارلا، سس گیو

 • کاپری

  • کوچک ۴۷۰۰۰ تومان
  • متوسط ۸۷۰۰۰ تومان
  • بزرگ ۱۲۷۰۰۰ تومان

  ژامبون مخلوط – پپرونی – قارچ – فلفل دلمه ای – پیاز – زیتون – پنیر موزارلا – سس گیو

 • پپرونی

  • کوچک ۴۵۰۰۰ تومان
  • متوسط ۸۵۰۰۰ تومان
  • بزرگ ۱۲۵۰۰۰ تومان

  پپرونی – پنیر موزارلا – زیتون – فلفل تند – سس گیو

 • پویو

  • کوچک ۴۷۰۰۰ تومان
  • متوسط ۸۷۰۰۰ تومان
  • بزرگ ۱۲۷۰۰۰ تومان

  سینه مرغ – فلفل دلمه ای – پیاز – قارچ – زیتون – پنیر موزارلا – سس گیو

 • سبزیجات

  • کوچک ۴۰۰۰۰ تومان
  • متوسط ۷۰۰۰۰ تومان
  • بزرگ ۱۱۰۰۰۰ تومان

  بادمجان – کدو – گوجه فرنگی – فلفل دلمه – قارچ – پیاز – زیتون – پنیر موزارلا – سس گیو

 • قارچ و پیاز

  • کوچک: ۴۲۰۰۰ تومان
  • متوسط: ۷۲۰۰۰ تومان
  • بزرگ: ۱۱۲۰۰۰ تومان

  قارچ – پیاز – پنیر موزارلا – سس گیو